Session photos de Ricardo Otazo

  • Valladolid, 25/1/2018. The Iberians. Foto Ricardo Otazo.

Affiches: